Provozní podmínky

 

PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SERVERU

(dále jen Podmínky)

 

Odpovědnost za obsah internetových stránek

 

Veškeré informace a údaje uveřejněné na těchto internetových stránkách jsou pouze obecné a mají informativní povahu. Vzhledem k technickým vlastnostem internetu a jeho fungování může dojít kdykoli k poškození nebo ke změně informací uveřejněných na internetových stránkách. Provozovatel serveru proto nepřijímá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost takto poskytovaných údajů, ani neodpovídá za informace, které se uživateli internetových stránek mylně zobrazí. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na změnu internetových stránek, a to kdykoliv v průběhu jejich existence, přičemž nemá povinnost na provedené změny upozorňovat. Prohlášení týkající se internetových stránek platí přiměřeně i pro všechny ostatní stránky, na které tyto internetové stránky odkazují. Provozovatel serveru neodpovídá za obsah internetových stránek, na které na svých internetových stránkách odkazuje. Propojení uživatele na tyto ostatní stránky probíhá na jeho nebezpečí a provozovatel serveru nenese odpovědnost za obsah stránek, na něž uživatel po takto uskutečněném propojení vstoupí.

 

Elektronická komunikace

  

Zprávy zaslané prostřednictvím elektronické komunikace z tohoto serveru jsou určeny pouze pro jejich příjemce a mohou mít důvěrný charakter. Pokud jste omylem obdrželi jakoukoliv zprávu odeslanou ze systému tohoto serveru, neprodleně nás prosím kontaktujte a takto omylem získanou zprávu včetně všech příloh trvale vymažte ze svého počítače. Ačkoliv provozovatel serveru podnikl přiměřené kroky k zajištění bezpečnosti technologií a ochraně informací a dat poskytnutých uživateli před ztrátou, zneužitím, neoprávněnou úpravou, poškozením či zničením, představuje elektronická komunikace určitá rizika. Elektronická zpráva může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním přenosu, neoprávněnými zásahy nebo počítačovými viry. Provozovatel serveru proto nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou případným zkomolením, zpožděním přenosu dat, neoprávněným zásahem, počítačovým virem či jinou poruchou. 

 

Ochrana osobních údajů


Podmínky ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde:

http://www.laskajelaska.com/paticka/gdpr

 

Používání souborů cookie


Naše stránky využívají soubory cookie a informace o IP adrese uživatelů, které slouží ke zlepšení služeb serveru. Soubory cookie ukládají informace v prohlížeči uživatelů a slouží k jejich rozlišování. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookie nám především pomáhají k analýze návštěvnosti serveru a k analýze toho, jak uživatelé server používají. Z tohoto důvodu používáme tzv. trackingové cookie (sledovací) a analytické cookie v nástroji Google Analytics.

Používání souborů cookie si může uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči. Tam je lze odmítnout nebo povolit užívání jen některých souborů cookie. Zde jsou informace k nejpoužívanějším internetovým prohlížečům:

•    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
•    Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
•    Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
•    Safari: Není oficiální stránka, která toto vysvětluje, ale nastavení je dostupné v menu prohlížeče: Safari >> Preferences >> Privacy

Uživatel serveru svým souhlasem s Podmínkami souhlasí i s používáním souborů cookie a informací o IP adrese uživatelů provozovatelem serveru.

 

Obecné podmínky

 

1.       Provozovatel serveru Lubomír Pompl, se sídlem Högerova 1098/13, 152 00  Praha 5, je oprávněným provozovatelem a správcem serveru (dále jen Správce). V rámci provozu tohoto serveru poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vkládat na server textové, obrazové a zvukové informace (dále jen data). Služby serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

2.       Uživatelem služeb serveru je každá osoba starší 16 let, která server používá, při využívání služeb tohoto serveru přistoupila k těmto podmínkám; nebo každá osoba starší 16 let, která se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje.

3.       Podmínkou pro vstup či využití služeb serveru je přistoupení uživatele k podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným podmínkám. Uživatel je povinen se sám (aniž by ho k tomu Správce jakkoliv vyzýval) pravidelně obeznamovat s aktuálními provozními Podmínkami.

4.       Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení. Uživatel služeb serveru souhlasem s těmito Podmínkami výslovně prohlašuje, že je osobou starší 16 let.

5.       Při využití služeb serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované Správcem. Uživatel tímto stvrzuje souhlas se zpracováním osobních údajů Správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Uživatel, který uvede cizí emailovou adresu, bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody způsobené jiné osobě, jejíž emailovou adresu zneužil a škody vzniklé Správci serveru v souvislosti s tímto zneužitím. Správce za takovéto zneužití adresy nenese žádnou zodpovědnost.

6.       Pro data, která uživatel na server vkládá, platí určité pokyny a omezení. Je zakázáno, aby uživatelé do obsahu dat vkládali URL odkazy jakéhokoliv charakteru, emailové adresy či jakékoliv komerční nabídky. Stejně tak je zakázáno, aby uživatelé používali vulgární výrazy a výrazy s rasistickým či jiným diskriminačním kontextem. Při porušení tohoto ustanovení si Správce vyhrazuje právo znemožnit uživateli časově omezený přístup ke službám případně uživateli zrušit profil.

7.          Soukromé profily uživatelů nesmějí mít erotický, pornografický ani rasistický obsah, stejně tak nesmějí obsahovat informace (ať už textové nebo obrazové) o třetích osobách (aniž by tyto osoby k tomu daly Uživateli výslovný souhlas a Uživatel by byl schopný tento souhlas řádně prokázat) a Uživatel je s tímto seznámen a je si vědom, že porušením tohoto ustanovení může jednat v rozporu se zákony České republiky. Uživatel nese plnou zodpovědnost za obsah svého profilu a zavazuje se nevkládat na svůj profil fotografie ani jiné objekty či texty, které by mohly být nebo jsou předmětem autorských a jiných podobných práv duševního vlastnictví (práva na užití nebo za užití poznatků – know-how atd.). Správce nenese žádnou zodpovědnost za obsah videí z YouTube, která uživatelé vloží na svůj profil; i pro tato videa platí výše uvedené Podmínky týkající se zakázaného obsahu.

8.         Uživateli je zakázáno vytvářet více profilů. Správce je oprávněn v případě porušení tohoto ustanovení odstranit všechny profily daného uživatele. Stejně tak má Správce právo odstranit profil uživatele, pokud bude opakovaně jiným nebo jinými uživateli nahlášen jako původce spamu, jako osoba nabízející placené sexuální služby případně jiné komerční nabídky či jako původce nevhodného obsahu.

9.       Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto podmínkám. Uživatel nesmí služby serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných správcem nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb serveru jinými osobami.

10.     Kontaktním údajem je pouze emailová adresa uživatele, vždy ve spojitosti s heslem, které volí uživatel. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná opatření, aby data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

11.     Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek, mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi správce a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.  

12. Uživatel bere na vědomí, že veškerá data, která uvede na svém profilu včetně fotografií, budou veřejně přístupná všem uživatelům internetu. Správce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv důsledky této skutečnosti. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho z výše uvedeného vyplývajících. Uživatel souhlasí s úpravou jím vložených fotografií logem serveru.

13. Uživatel uděluje Správci souhlas s tím, že na profilu Uživatele bude zveřejněn údaj o sexuální orientaci Uživatele. Uživatel potvrzuje, že tento údaj poskytl Správci dobrovolně.

14.     Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam (nevyžádané obchodní sdělení) ze strany Správce. 

15.     Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb serveru s tímto výslovně souhlasí.

16.     Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci, aby byla chráněna či bráněna práva Správce, nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto serveru nebo třetích osob.

17.     Správce prohlašuje, že se provozu služeb serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

18.     Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb serveru ani za způsob, jakým služby serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

19.     Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

20.     Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.

21.     Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění podmínek.

22.     Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb serveru po provedení těchto změn správcem, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí.

23.     Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.

24.    Tyto obecné podmínky se vztahují i na výše uvedená ustanovení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

25.    Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.


V Praze dne 22. 5. 2018

Správce serveru

 

 

 

Vstoupil/a:


Novinky portálu Komiks Blog o seznamování Facebook - staňte se fanouškem

laska je laska.com

Seznamka, chat, pokec, láska

  • je bezplatný seznamovací server
  • s intuitivním ovládáním
  • s rychlými zprávami (chat)
  • fotky, video a články k profilu
  • Láskostroj! 
  • s možností vlastního seznamu oblíbených
  • s rychlým a podrobným vyhledáváním
  • s testy osobnosti
  • se sympatickými lidmi, kteří už nechtějí být sami...

Jste tady poprvé?

Prohlídka webu
Fotografer

Dnes je 20. května 2024, svátek má Zbyšek. 0 lidí je on-line, 23183 reg. uživatelů

TOPlist